Vedtægter

VEDTÆGTER for APPLiA DANMARK

1 NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er APPLiA Danmark.
1.2 APPLiA Danmark er en fortsættelse af den forening, der den 14. december 1960 blev stiftet som FEHA – Foreningen af Fabrikanter af Elektriske Husholdningsap-parater.
1.3 Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

2 FORMÅL
2.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at arbejde for at omsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle, samt at repræsentere medlemmerne i spørgsmål af fælles interesse, såvel overfor omsætningsleddene og disses organisationer som overfor offentlige myndigheder, offentligheden og andre.
2.2 Foreningen kan til opfyldelse af sit formål være medlem af eller samarbejde med nationale eller internationale organisationer, hvis formål eller virksomhed vil støtte dette.

3 KRITERIER FOR MEDLEMSKAB
3.1 Som medlemmer af foreningen kan optages leverandørvirksomheder, der enten producerer el-husholdningsapparater her i landet eller importerer og landsdækkende markedsfører sådanne produkter. Det er en forudsætning for medlemskab, at den pågældende virksomhed eller dennes ejere eller ledelse ikke som hoved-aktivitet driver detailsalg af pågældende apparater eller har kapitalmæssig tilknytning til detailsalg inden for branchen. Det er tillige en forudsætning, at den pågældende virksomheds kapitalgrundlag eller hidtidige aktivitet giver en rimelig sikkerhed for, at virksomheden har et eksistensgrundlag.
3.2 Ansøgning om medlemskab skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens se-kretariat, der forelægger ansøgningen for bestyrelsen, som beslutter, om den kan imødekommes.
3.3 Såfremt bestyrelsen nægter en ansøger optagelse, skal bestyrelsen på det pågældende firmas anmodning forelægge ansøgningen på den førstkommende generalforsamling, der da – med et flertal på 2/3 af de i afstemningen deltagende – kan beslutte, at det pågældende firma skal optages som medlem. Samtidig med meddelelsen fra bestyrelsen om dennes afslag på ansøgningen skal det pågældende firma orienteres om denne mulighed.
3.4 Såfremt et bestående medlem lader en del af sit produktprogram forhandle gen-nem en særskilt salgsorganisation med egen ledelse, og omstændighederne taler herfor, kan bestyrelsen efter ansøgning fra det pågældende medlem tillade at denne salgsorganisation – uanset det foranstående – opnår særskilt medlemskab. Bestyrelsen kan endvidere, såfremt de nævnte betingelser er opfyldt, forlange, at en sådan salgsorganisation får særskilt medlemskab.

4 MEDLEMSFORPLIGTELSER
4.1 Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og beslutninger, der lovligt er vedtaget af generalforsamlingen.
4.2 Medlemmerne skal deltage i foreningens branchestatistik og deltage i omkostningerne herved.
4.3 Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, som de måtte blive bekendt med i kraft af medlemskabet, med mindre der er tale om oplysninger, som åbenbart er beregnet på at komme til offentlighedens kendskab. Tavshedspligten omfatter også oplysninger om andre medlemmer og disses kunder.

5 KONTINGENT
5.1 Ved optagelse som medlem af foreningen skal betales et gebyr, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af bestyrelsen.
5.2 Medlemmerne betaler et årskontingent, der består af dels et fast beløb og dels et beløb, der er baseret på medlemmernes årsomsætning. Kontingentet og principperne for dets beregning fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

6 UDTRÆDELSE
6.1 Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet og med mindst 6 måneders varsel til udløbet af foreningens regnskabsår.
6.2 Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem eller tages under insolvensbehandling, ophører medlemskabet automatisk.
6.3 I alle tilfælde af medlemskabets ophør skal det pågældende medlem uanset pkt. 6.2 betale fuldt årskontingent for hele ophørsåret.
6.4 I intet tilfælde af medlemskabets ophør har det pågældende medlem krav på at få det i pkt. 5.1 anførte gebyr tilbagebetalt, eller på at få udbetalt andel af forenin-gens aktiver eller formue.

7 EKSKLUSION
7.1 Generalforsamlingen kan med et flertal på 2/3 af de i afstemningen deltagende vedtage at ekskludere et medlem, såfremt
– medlemmet gentagne gange eller groft overtræder bestemmelserne i pkt. 4;
– medlemmet gentagne gange eller groft optræder forretningsmæssigt uetisk eller optræder ukollegialt over for andre medlemmer eller illoyalt over for foreningen;
– medlemmet trods påkrav herom ikke indbetaler ethvert skyldigt beløb til for-eningen;
– en forsættelse af medlemskabet vil være til væsentlig skade for foreningen eller medlemmernes interesser, eller
– der foreligger andre tungtvejende grunde til, at vedkommende ikke kan for-sætte som medlem.
7.2 Behandling af et forslag om eksklusion kræver, at forslaget er stillet af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer.
7.3 I tilfælde af eksklusion gælder reglerne i pkt. 6.3-6.4.

8 HÆFTELSE
8.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens til enhver tid værende for-mue.
8.2 Ingen af medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser.

9 STRUKTUR
9.1 Foreningens organer er generalforsamlingen, medlemsmødet og bestyrelsen.

10 TEGNINGSREGEL
10.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

11 GENERALFORSAMLINGEN
11.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
11.2 Generalforsamlingen indkaldes på bestyrelsens foranledning med et varsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen foregår elektronisk via e-post, men kan alternativt efter bestyrelsesformandens bestemmelse ske ved anbefalet brev. Medlemmerne er forpligtet til altid at anmelde til sekretariatet den e-adresse, hvortil meddelelser skal sendes. Ekstraordinære generalforsamlinger kan dog indkaldes med et af be-styrelsen herfor fastsat kortere varsel, såfremt omstændighederne tilsiger dette. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og de forslag, der måtte være til behandling og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet. Såfremt der på en generalforsamling skal behandles forslag, til hvis ved-tagelse der udkræves særlig repræsentation eller majoritet, skal dette fremgå af indkaldelsen. Generalforsamlingen afholdes på det af bestyrelsen herfor fastsatte sted.
11.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
11.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning herom af en generalforsamling eller af bestyrelsen, eller når en sådan begæres afholdt af mindst 15 % af foreningens medlemmer, hvilken begæring tillige skal angive de emner eller forslag, der ønskes behandlet.
11.5 Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam-ling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.
11.6 På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme.
11.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt (simpelt) stem-meflertal af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer.
11.8 Beslutning om foreningens opløsning eller om ændring af foreningens vedtægter kan alene vedtages, såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede ved generalforsamlingens påbegyndelse, og at der for forslaget er mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer. Såfremt et sådant forslag måtte opnå nævnte majoritet, men halvdelen af forenin-gens medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalfor-samling til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.
11.9 Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at møde på generalforsamlingen og stemme for sig. Ingen kan dog stemme i henhold til mere end een fuldmagt.
11.10 Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afholdelse og forløb, sa-gernes behandlingsmåde, stemmeafgivelsen og dennes resultater. Bestyrelsen drager omsorg for, at der af generalforsamlingen udfærdiges et referat, der skal underskrives af dirigenten.
11.11 Såfremt begæring herom fremsættes af mindst 5 af de i generalforsamlingen deltagende medlemmer, eller såfremt dette bestemmes af dirigenten, finder afstem-ningerne sted skriftligt.

12 DAGSORDEN
12.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte
1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
2. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab med forslag til anvendelse af årets resultat
3. Kontingentfastsættelsen for det kommende år
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer
7. Eventuelt

13 MEDLEMSMØDER
13.1 Bestyrelsen kan indkalde medlemmerne til et medlemsmøde med henblik på at orientere eller høre medlemmerne om særlige spørgsmål.
13.2 Medlemsmødet har ikke beslutningskompetence

14 BESTYRELSEN
14.1 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
14.2 I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv indtil den førstkommende generalforsamling, hvor der foretages valg af et bestyrelsesmedlem i stedet for det ophørte, og således at valgperioden for dette nye bestyrelsesmedlem løber til det tidspunkt, hvor valgperioden for det ophørte bestyrelsesmedlem udløber.
14.3 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med valg af formand og næstformand.
14.4 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer, deraf forman-den eller næstformanden, er til stede.
14.5 Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger med almindeligt (simpelt) stemmeflertal.
14.6 Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

15 DEN DAGLIGE LEDELSE
15.1 Foreningens daglige arbejde udføres af et sekretariat. Sekretariatet ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.
15.2 Direktøren har ret og pligt til at deltage i generalforsamlinger samt bestyrelses- og medlemsmøder.
15.3 Direktøren tegner foreningen inden for den daglige drift.

16 ARBEJDSGRUPPER
16.1 Bestyrelsen kan blandt dens medlemmer eller andre nedsætte arbejdsgrupper til at behandle særlige spørgsmål, alt dog under bestyrelsens tilsyn og ansvar.

17 REGNSKAB OG REVISION
17.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
17.2 Årsregnskabet skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til bestående vær-dier, rettigheder og forpligtelser og i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.
17.3 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

18 OPLØSNING
18.1 Beslutning om foreningens opløsning, herunder om foreningens sammenslutning med en anden forening, kan alene træffes af generalforsamlingen, jf. pkt. 11.8.
18.2 I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der træder i bestyrelsens sted og som fore-står afviklingen af foreningen og herunder drager omsorg for, at al gæld og alle forpligtelser, der påhviler foreningen, bliver fyldestgjort.
18.3 Formuen skal ved likvidationens afslutning udloddes til de virksomheder, der har været medlemmer i mindst 5 år på det tidspunkt, beslutningen om likvidation blev truffet. Udlodningen skal ske i forhold til disse virksomheders seneste 5 års be-taling af den del af kontingentet, der er baseret på virksomhedernes omsætning.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 16. april 2016 og ændret primært vedrørende navn den 24. april 2018.